Nicosia
  22481135
 
  Nicosia
  22377805
 
  Larnaca
  24631806
 
  Limassol
  25560988, 25562942
 
  Nicosia
  22435065
 
  Larnaca
  24532206
24533700
  Famagusta
  23821210
 
  Famagusta
  23741374
 
  Larnaca
  24623845
 
  Larnaca
  24823850
 
  Nicosia
  22571393
 
  Nicosia
  22673367
 
  Larnaca
  24660173, 24663133
24660175
  Larnaca
  24633600
 
  Limassol
  25352497
 
  Larnaca
  24626262
 
  Nicosia
  22485530
 
  Nicosia
  22494211
22494566
  Larnaca
  24631133
 
  Limassol
  25381770
 
  Nicosia
  22523673
 
  Paphos
  26934451
 
  Nicosia
  22431525
22349227
  Larnaca
  24633636
 
  Larnaca
  24432711
 
  Larnaca
  24532066
24531068
  Nicosia
  22353860
 
  Paphos
  26632447
 
  Nicosia
  22316528
 
  Larnaca
  24658922
24650130
  Nicosia
  22426544
 
  Nicosia
  22426534
22312820
  Nicosia
  22355754
22354662
  Nicosia
  22355754
 
  Larnaca
  24663613
 
  Limassol
  25585161